Verzending

Artikel 5 Levering/ leveringstermijnen


5.1 De leveringen vinden plaats binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Voor transport naar het buitenland of naar de Waddeneilanden, kan een extra toeslag worden berekend.

5.2 Dutch Arts & Crafts zal trachten de levering binnen veertien werkdagen na ontvangst van betaling of na het ontvangen van de orderbevestiging, uitvoeren.

5.3 De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal vijftig werkdagen.

5.4 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de vijftigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Afnemer van dat recht gebruik dan verplicht Dutch Arts & Crafts zich het reeds door de Afnemer betaalde bedrag aan de Afnemer binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.

5.5 In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden.

5.6 Bij ontvangst dient de Afnemer het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Dutch Arts & Crafts gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Afnemer het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.